Speech Delay Screening

แอพพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กวัยหัดพูดที่สงสัยว่ามีภาษาล่าช้า
โดยใช้สำหรับตรวจคัดกรองภาษาและให้คำแนะนำเบื้องต้น

Close

แบบทดสอบพัฒนาการด้านภาษา

เริ่มทำแบบทดสอบ
Close

ข้อมูลพัฒนาการด้านภาษาและคำแนะนำเบื้องต้น

เริ่ม
Close

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

เว็บไซต์ www.Thai-DBP.org

เข้าสู่เว็บไซต์
Close

เกี่ยวกับเรา

          แอพพลิเคชันนี้ ได้รับการพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
          ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


          วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรมนี้ คือ เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงดู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก สามารถประเมินพัฒนาการด้านภาษาของเด็กในช่วงอายุประมาณ 17-19 เดือนและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม โดยที่แนวทางในโปรแกรมนี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนการวินิจฉัยโดยแพทย์ได้
          อนึ่ง คณะผู้จัดทำจะขอทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมนี้ เพื่อนำไปศึกษาวิจัย วิเคราะห์และนำเสนอผลงานด้านวิชาการในภาพรวมทั้งหมดเท่านั้น โดยจะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล และจะนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป


กรุณากรอกวันเกิดของเด็ก
ต่อไป

ท่านสงสัยว่าเด็กของท่าน ซึ่งขณะนี้มีอายุ 18 เดือน พูดคำที่มีความหมาย ฟังเข้าใจได้อย่างน้อย 1 คำหรือไม่?

เลือกจำนวนคำ
ย้อนกลับ ต่อไป
เลือกจำนวนคำ
ต่อไป

เด็กสามารถพูดได้ เฉพาะคำคุ้นเคยที่ใช้เรียกคน (หรือชื่อคน) ในครอบครัว (รวมชื่อสัตว์เลี้ยง) เท่านั้น เช่น คำว่า “แม่” “พ่อ” “แพร” (ชื่อของพี่หรือน้อง) “ด่าง” (ชื่อของสัตว์เลี้ยง) เป็นต้น

ย้อนกลับ ต่อไป

ในกรณีนี้ หมายถึงเด็กของท่านสามารถพูดคำที่มีความหมายอื่นๆ นอกจากคำที่ใช้เรียกคนหรือชื่อคน (รวมสัตว์เลี้ยง) ในครอบครัวได้


เลือกจำนวนคำ
ย้อนกลับ ต่อไป

ข้อที่ 1. เด็กมักตอบสนองโดยหันหาคนเรียก เมื่อถูกเรียกชื่อ (ควรเป็นการสังเกตในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ตั้งใจเรียกเพื่อทดสอบ)

ย้อนกลับ ต่อไป

ข้อที่ 2. บอกให้เด็กชี้ภาพดังต่อไปนี้ย้อนกลับ ต่อไป

ข้อที่ 3. เด็กสามารถชี้อวัยวะต่างๆ เช่น ผม จมูก ตา หู ปาก มือ เท้า เป็นต้น ตามที่ท่านบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 1 ส่วน

เลือกจำนวนอวัยวะ
ย้อนกลับ ต่อไป

ข้อที่ 4. เด็กสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆโดยไม่มีท่าทางประกอบได้
(เช่นสั่งให้ไปหยิบของใช้จากอีกที่หนึ่งมาให้ โดยไม่ต้องชี้หรือทำท่าทางบอกร่วมด้วย)

ย้อนกลับ ต่อไป

เด็กมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจสัมพันธ์กับการได้ยินบกพร่องหรือไม่ เช่น
1. มีสมาชิกในครอบครัวมีการได้ยินผิดปกติแต่กำเนิด
2. หรือน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม
3. หรือเคยอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตในช่วงแรกเกิดนานมากกว่า 5 วัน
4. หรือแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองจนต้องเปลี่ยนถ่ายเลือด
5. หรือมีความผิดปกติแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า
6. หรือเคยมีการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

(หากไม่แน่ใจข้อใด ควรปรึกษาแพทย์)

ย้อนกลับ ต่อไป

สรุปว่าเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาปกติ

เด็กมีพัฒนาการด้านความเข้าใจภาษาปกติสมวัย แต่พูดช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันเล็กน้อย เด็กกลุ่มนี้มีการพยากรณ์โรคในระยะยาวที่ดี คือเกือบทั้งหมดจะสามารถพูด สื่อสารและเรียนรู้ได้ดีเหมือนเด็กวัยเดียวกันเมื่ออายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจควรติดตามสังเกตพัฒนาการเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย หรือ 6 ปีแรกของชีวิต

เด็กยังอาจมีความเข้าใจภาษาปกติ แต่ไม่พร้อมในบางเรื่อง แนะนำให้สอนและประเมินซ้ำในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังจากนี้ ซึ่งหากยังไม่แน่ใจว่าเด็กผิดปกติหรือไม่ ควรพิจารณาปรึกษาแพทย์

ใส่คำแนะนำด้านภาษาชุดที่ 1……(picture, VDO)

เด็กไม่มีปัจจัยหลักๆที่ทำให้เสี่ยงต่อการได้ยินบกพร่อง ท่านควรพิจารณาลองส่งเสริมทักษะการฟังและความเข้าใจภาษาเพิ่มเติม หากไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า ควรพิจารณาปรึกษาแพทย์ เนื่องจากเด็กบางคนอาจมีการได้ยินบกพร่องโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงนำมาก่อน

ใส่คำแนะนำด้านภาษาชุดที่ 2……(picture, VDO)

เด็กมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีการได้ยินบกพร่องบางส่วน ควรพิจารณาปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจการได้ยินต่อไป

ใส่คำแนะนำด้านภาษาชุดที่ 2……(picture, VDO)

คำแนะนำด้านภาษา: หลักการ

คำแนะนำด้านภาษา: หลักการ

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างคำแนะนำ

Video ตัวอย่างการอ่านนิทาน


Video ตัวอย่างการเล่น

ตัวอย่างคำแนะนำ

ตัวอย่างคำแนะนำ

คำแนะนำด้านภาษา: หลักการ

คำแนะนำด้านภาษา: หลักการ

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

เทคนิคสร้างความสนใจในการฟัง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างคำแนะนำ

Video ตัวอย่างการอ่านนิทาน


Video ตัวอย่างการเล่น

ตัวอย่างคำแนะนำ

ตัวอย่างคำแนะนำ

พัฒนาการด้านภาษาปกติในเด็กวัย 18 เดือน

คำแนะนำในการเพิ่มทักษะด้านภาษาทั่วไป

       ผลจากการทำแบบทดสอบจะแม่นยำมากขึ้น หากเป็นเด็กที่คลอดครบกำหนด และน้ำหนักตัวแรกเกิดเกิน 2500 กรัม
       หากท่านสนใจนำเด็กของท่าน มาพบแพทย์เพื่อตรวจพัฒนาการด้านภาษาอย่างละเอียดต่อไป กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมาย (เฉพาะในช่วงมกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558)
       หรือติดต่อที่หน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1772-3
เฉพาะบ่ายวันพฤหัสและเช้าวันศุกร์ในเวลาราชการ (คุณบุณฑริกา หรือคุณสุนันท์)

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


             1 หมายถึง ไม่พอใจ หรือไม่เห็นด้วย
             2 หมายถึง ค่อนข้างไม่พอใจ หรือค่อนข้างไม่เห็นด้วย
             3 หมายถึง ค่อนข้างพอใจ หรือค่อนข้างเห็นด้วย
             4 หมายถึง พอใจมาก หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง

กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานแอพพลิเคชัน


ข้อมูลพัฒนาการและคำแนะนำ

พัฒนาการด้านภาษาปกติในเด็กวัย 18 เดือน

คำแนะนำในการเพิ่มทักษะด้านภาษาทั่วไป